Scarecrow & Tinmen
Scarecrow & Tinmen Superhero

Superhero

Organic (2000)
Bionic Son
God Is Good (Number 1)
Jesus Is God
Scarecrow & Tinmen No Place Like Home

No Place Like Home

Pamplin (1999)
Gospel Love (Number 1)
Overcome (Top 5)
Scarecrow & Tinmen